Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sanofi


Warunki korzystania

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie użytkownikom informacji o działaniach spółki Merial SAS z siedzibą w Lyon pod adresem: 29, avenue Tony Garnier,69007 Lyon, Francja, będącej administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej www.frontlinecombo.pl ("Witryna”), w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i ujawniania danych osobowych użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itd.), jakie użytkownik przekazuje przy uzyskiwaniu dostępu do Witryny lub korzystaniu z niej.

Zgoda

Merial SAS nie gromadzi danych na Państwa temat, chyba że dobrowolnie je Państwo podadzą. Za każdym razem, kiedy podają Państwo wymagane lub opcjonalne informacje przy uzyskiwaniu dostępu do Witryny lub korzystaniu z niej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie takich informacji zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

W dowolnym czasie mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Merial SAS zapewnia Państwu możliwość usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych na Państwa żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

W razie zmiany podstawowych danych osobowych należy niezwłocznie poinformować o tym Merial SAS .

Kiedy gromadzimy dane osobowe

Dane osobowe mogą być gromadzone w różnych przypadkach. Witryna zawiera obszary, w których od odwiedzających zbiera się informacje zwrotne, takie jak: pytania, uwagi lub sugestie. Niektóre z takich danych udostępnianych w formie informacji zwrotnych mogą stanowić dane osobowe. Ponadto dostęp do niektórych obszarów Witryny jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby uzyskać taki dostęp, należy wypełnić formularz rejestracyjny, który może wymagać podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail. Niektóre elementy Witryny wymagają podania informacji mogących zawierać dane osobowe, aby móc korzystać z jej określonych funkcjonalności (np. newslettera). W każdym momencie zbierania takich danych będą Państwo powiadamiani, jakie informacje są wymagane dla skorzystania z danej funkcjonalności, przy czym podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Merial SAS może również za pośrednictwem plików cookies (ciasteczka) gromadzić informacje na temat Państwa i Państwa sposobu korzystania z Witryny. Pliki cookies to niewielkie pliki z danymi, które są przesyłane do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym Państwa komputera podczas odwiedzin na różnych stronach internetowych, "śledzący” sposób, w jaki z nich Państwo korzystają. W niektórych przeglądarkach można zmienić ustawienia w taki sposób, aby odrzucały wszystkie pliki cookies – jeśli zdecydują się Państwo na takie rozwiązanie, niektóre strony niniejszej Witryny mogą nie działać poprawnie. Merial SAS wykorzystuje informacje zebrane za pośrednictwem plików cookies do oszacowania liczby użytkowników Witryny i rejestrowania oglądanych stron. Takie dane dostarczają Merial SAS informacji o zainteresowaniach użytkowników i ich zachowaniach, co w rezultacie można wykorzystać do uzupełniania informacji o produktach, usługach, ofertach lub promocjach, które mogą Państwa zainteresować.

Wykorzystywanie informacji

Merial SAS przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

W szczególności, Merial SAS może wykorzystywać dane osobowe w celu udoskonalania zawartości Witryny, dostosowania jej do Państwa preferencji, stworzenia Państwa profilu w celu zaprezentowania treści, które mogą Państwo uznać za interesujące, dostarczania usług i funkcji przez Państwa wymaganych oraz, na Państwa prośbę, do przesyłania informacji o produktach, usługach, funkcjach oraz promocjach, które mogą Państwa zainteresować.

Merial SAS może również przetwarzać Państwa dane osobowe poprzez dokonanie ich anonimizacji, a następnie wykorzystania ich do tworzenia informacji zbiorczych, które nie pozwalają na identyfikację Państwa ani na kontakt z Państwem. Takie informacje zbiorcze ilustrują zachowania użytkowników jako całości, a nie zachowania poszczególnych osób. Zbiorcze informacje są wykorzystywane do rozbudowy Witryny oraz do jej publikowania i promowania.

Kiedy ujawniamy dane osobowe

Merial SAS nie udostępnia podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo oraz Politykę Prywatności.

Merial SAS może ujawniać Państwa dane osobowe swoim oddziałom i spółkom, które wyrażają zgodę na traktowanie takich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Merial SAS nie będzie bez Państwa zgody ujawniać danych osobowych osobom trzecim, niezwiązanym z Merial SAS, jej oddziałami i spółkami powiązanymi. Merial SAS zastrzega sobie jednak prawo do ujawniania Państwa danych osobowych: (i) osobie trzeciej będącej dostawcą usług związanych z realizacją działalności Merial SAS (oraz dostarczaniem Państwu informacji mogących Państwa zainteresować (jeśli wystąpili Państwo, jak wskazano powyżej, o dostarczanie takich informacji), w którym to przypadku Merial SAS będzie wymagać od osoby trzeciej oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Witryny zgodnie z niniejszą Polityką prywatności; oraz (ii) osobom trzecim w odniesieniu do sprzedaży, cesji lub innych przeniesień działalności Witryny, których dotyczą te informacje, w którym to przypadku Merial SAS będzie wymagać od każdego nabywcy, cesjonariusza lub beneficjenta oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Witryny zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W innych przypadkach Merial SAS będzie ujawniać Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko w następujących okolicznościach oraz w zakresie dozwolonym prawem: (i) jeśli tak dopuszcza lub nakazuje przepis prawa; (ii) jeśli prawa przysługujące Merial SAS, jej oddziałom lub spółkom powiązanym, dostawcom usług będących osobami trzecimi lub użytkownikom Witryny będą zagrożone; lub (iii) jeśli osobiste bezpieczeństwo użytkowników Witryny lub innych osób jest zagrożone.

Merial SAS może ujawniać zbiorcze informacje, które nie pozwalają na Państwa identyfikację, swoim oddziałom i spółkom powiązanym oraz niepowiązanym osobom trzecim.

Jak chronimy dane osobowe

Państwa prywatność jest dla nas ważna, dlatego Merial SAS wykorzystuje techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe.

Informacje, które udostępniają Państwo Merial SAS za pośrednictwem Internetu, są chronione hasłem dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa. Merial SAS wykorzystuje technologię certyfikacji SSL przy przesyłaniu takich informacji na nasze serwery, aby zapewnić integralność i prywatność informacji. Szyfrowanie polega na systematycznym kodowaniu cyfr i liter, więc nawet w przypadku przechwycenia takiej informacji nie można zrozumieć jej sensu. W celu wykorzystania technologii szyfrowania SSL należy zainstalować przeglądarkę kompatybilną z tą technologią, np. Firefox lub Internet Explorer. Dodatkowym działaniem zabezpieczającym jest fizyczne przechowywanie informacji dostarczanych przez Państwa za pośrednictwem Internetu na odrębnym serwerze, gdzie w bazie danych znajduje się Państwa zaszyfrowane hasło.

Linki do innych stron

Należy pamiętać, że operatorzy innych stron, do których zamieszczono linki w Witrynie, mogą po przekierowaniu na takie strony również gromadzić Państwa dane osobowe (w tym informacje generowane poprzez korzystanie z plików cookies). Merial SAS nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te osoby trzecie gromadzą, wykorzystują czy ujawniają Państwa dane osobowe, więc przed udostępnieniem takich danych należy zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności

Merial SAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie. Powiadomimy Państwa o ewentualnych zmianach, zamieszczając je na Witrynie. Zalecamy regularne przeglądanie stron pod kątem ewentualnych zmian. Ostatnia zmiana niniejszej Polityki prywatności została wprowadzona w marcu 2014 roku.

Inne warunki

Korzystanie przez Państwa z Witryny podlega zasadom i warunkom wyszczególnionym w sekcji Nota prawna. Odwiedzając Witrynę lub z niej korzystając, wyrażają Państwo zgodę na zasady i warunki obwiązujące w momencie uzyskania do niej dostępu lub korzystania z niej, z uwzględnieniem niniejszej Polityki prywatności.

Osoba przeglądająca strony internetowe Witryny, która nie akceptuje zasad wskazanych w Polityki prywatności, powinna powstrzymać się od przeglądania Witryny.

W zakresie nieuregulowanym w Polityce prywatności, zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1182).

Kontakt

W celu uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, dokonania ich aktualizacji lub usunięcia przez Merial SAS lub zgłoszenia zastrzeżeń co do stosowania przez Merial SAS niniejszej Polityki prywatności należy skontaktować się z Merial SAS
avenue Tony Garnier
69007 Lyon, Francja

telefon: +33 472 72 3000
e-mail: corporate.communications@merial.com

​​

Terms Lightbox